A társasházakkal kapcsolatban eljárunk valamennyi ügyvédi kompetenciát igénylő ügyben és nyújtunk szolgáltatást bármely résztvevő részére. Társasházakkal kapcsolatos jogi szolgáltatásainkat jogi szaktudásunk mellett a társasház közös képviseleti és társasház kezelési területen szerzett több, mint 20 éves szakmai tapasztalatunkra támaszkodva  egyaránt nyújtjuk:

KÖZÖS KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

TULAJDONOSTÁRSAK RÉSZÉRE

INTÉZŐ BIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE

SZÁMVIZSGÁLóBIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE

Társasházakkal kapcsolatos legfőbb szolgáltatásaink

Vállaljuk a társasházak legfőbb okiratainak szerkesztését és ellenjegyzését teljes körű földhivatali ügyintézéssel. Szükség esetén a kapcsolódó tervrajzokat együttműködő mérnökkollégáinkkal is el tudjuk készíttetni.

Társasházi alapító okirat készítés, társasház alapítás

Társasházi alapító okirat módosítás

Szervezeti és működési szabályzat készítés, módosítás

Adatkezelési szabályzat készítés

A társasház működésével összefüggő szerződések szerkesztése és véleményezése

Szerződéseket napi szinten szerkesztünk és véleményezünk nem csak a társasházakkal kapcsolatban, hanem a polgárjog minden területén. Szerződéseinket sosem minta, vagy sablon alapján készítjük, hanem minden esetben konzultációt követően egyedileg az ügy sajátosságaira figyelemmel készítjük el. Nagy gyakorlattal készítünk a társasházakat érintő szerződéseket a közös tulajdonú területek hasznosításán át a kivitelezői szerződéseken keresztül akár a bérleti szerződésekig is. Amennyiben Ön a társasházzal készül szerződést kötni úgy vállaljuk a társasháztól kapott szerződések véleményezését is.

Jogi és egyéb a társasházak érintő tanácsadás

A társasházakkal kapcsolatban teljes körű tanácsadást tudunk nyújtani, mely a jogi szolgáltatáson túl kiterjed a társasház üzemeltetésével kapcsolatos tanácsadásra is. Ennek keretén belül segítünk a társasházi törvény értelmezésében és a társasházakkal kapcsolatos jogviták bírói gyakorlatának megismerésében. A felmerült jogi kérdésekre akár írásbeli jogi állásfoglalást is készítünk.

Ezen túl igény esetén javaslatokat teszünk a közös tulajdonú területek hasznosítási lehetőségeire is, hogy ezzel a társasház optimalizálni tudja működését és költségeit.

Teljes körű közös költség hátralék kezelés

Irodán kiemelten foglalkozik kintlévőség kezeléssel és ezen belül a hátralékos közös költség behajtásával. A közös költség érvényesítés a közös képviselő egyik feladata, melyhez nem fizetés esetén jogi segítséget vehet igénybe. Több, mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően jó hatékonysággal tudunk közös költség hátralékot érvényesíteni, melyet – a költséghatékonyság és a sikeresség érdekében – több lépcsős folyamatban hajtunk végre, az első felszólítástól egészen a sikeres végrehajtásig. Sok esetben mér az ügyvédi felszólítás is eredményes, de szükség esetén fizetési meghagyást bocsátunk ki és ellentmondás esetén a teljes peres képviseletet is vállaljuk. A jogerős és végrehajtható fizetési meghagyás vagy bírósági ítélet alapján a végrehajtási eljárásban is képviseljük a társasházat, mely során aktív magatartásunkkal a végrehajtási időt igyekszünk a minimálisra csökkenteni. 

Jogi képviselet a társasházzal szemben

Amennyiben Önnek a társasházzal szemben vitája van, úgy vállaljuk jogi képviseletét. A jogvitákat igyekszünk peren kívüli megállapodással lezárni, de amennyiben szükséges, úgy természetesen a jogi úton is végig segítjük Önt.

Képviselet közgyűlésen meghatalmazottként

Amennyiben olyan lényeges napirendi pontban fog a közgyűlés dönteni, mely Önre jelentős hatással van és nem tud részt venni vagy jogi képviselettel szeretne a közgyűlésen részt venni, úgy vállaljuk jogi képviseletét a közgyűlésen. A közgyűlésen így jogait érvényesíteni tudja és ügyelünk arra is, a hogy a meghozott határozat is megfelelően kerüljön jegyzőkönyvezésre, hogy az utóbb végrehajtható legyen.

A társasház jogi képviselete harmadik féllel szemben

Amennyiben a társasháznak akad jogvitája bármely harmadik féllel, úgy a társasház képviseletét is vállaljuk. Fontos tudnia, hogy a közös képviselőnek nem feladata a perképviselet, a közös képviselő feladatait a társasház törvény taxatíve határozza meg. Kimagasló felkészültséggel és gyakorlattal vállaljuk társasháza jogi képviseletét.

Részvétel közgyűlésen tanácsadóként

Irodánk vállalja, hogyha a társasházat érintő jelentős jogi kérdésben fog a közgyűlés napirendi pontot tárgyalni, akkor azon a külső tanácsadóként részt vesz. Így a közgyűlés alkalmával a tulajdonostársak jogi kérdései szakszerűen megválaszolásra kerülnek és az ügylettel kapcsolatos kétségeket el lehet oszlatni.

Közgyűlés levezetés és/vagy jegyzőkönyvvezetés

Irodánk vállalja a társasházi közgyűlés levezetését és/vagy jegyzőkönyvvezetését, hogy az a társasházi törtvénynek mindenben megfeleljen.

Képviselet közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perben

Amennyiben a társasház akár az Ön jelenlétével történt közgyűlésen, akár az Ön távollétében tartott közgyűlésen olyan határozatot hoz, amely az Ön érdekeivel ellentétes, akkor a közgyűlés megtartásától számított 60 napig Önnek joga van azt megtámadni. Bírósági keresetben Ön kérheti a közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítását. Irodánk vállalja az ehhez szükséges kereset elkészítését és az Ön peres képviseletét. Természetesen, mint minden peres eljárás megindítását megelőzően konzultáció keretében megvizsgáljuk, hogy milyen esélye van a per kimenetelének, hogy ÖN annak függvényében tudja eldönteni, hogy a pert el kívánja-e indítani. Azért tartjuk nagyon fontosnak a per megindítása előtti konzultációt, mert a pervesztesség esetén a másik fél kérheti a per költségeinek megtérítését. Természetesen a társasház képviseletét is vállaljuk abban az esetben, ha ellene indítottak közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti pert.

Egyéb peres képviselet

Figyelemmel arra, hogy irodánk polgári jogra szakosodott, így a polgári jog területén széles körben vállal peres képviseletet. Ebből adódóan a társasházi ügyekben, akár a társasháznak, akár annak ellenérdekű felének képviseletét nem csak a közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben, ha nem szinte bármilyen perben vállalja. Ezen túl igény esetén javaslatokat teszünk a közös tulajdonú területek hasznosítási lehetőségeire is, hogy ezzel a társasház optimalizálni tudja működését és költségeit.

Közös képviselő előtti eljárás

Ha Önnek jogi kompetenciával bíró ügyben kell a közös képviselőnél eljárnia és Ön ezt egy felkészült jogi képviselővel szeretné megtenni, úgy forduljon hozzánk és mi eljárunk az Ön nevében.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

INGATLANJOG

ÖRÖKLÉSJOG

CÉGALAPÍTÁS

MUNKAJOG

KÁRTÉRÍTÉS

VÉGREHAJTÁS

CSALÁDJOG